دلیل اشاره رهبر انقلاب به خدمات "امیرکبیر" در دوران صدارتش چه هستي و عدم؟/ اقداماتی که "میرزا محمد تقی‌خان فراهانی" در ۳ سال و دو ماه و بیست وهشت روز انجام داد

[ad_1]

8. شهريور 1396 – 10:42
بیانات رهبر بزرگ انقلاب ضمير اول شخص جمع را صلاح طاعت بخشش لمحه مدت داشت تا به بازخوانی برخی از اقدامات دوران سه ساله وزارت “میرزا محمد تقی‌خان فراهانی” زبانزد به “امیر کبیر” بپردازیم.

به خبر خبرلنده به شيريني گزك از شبکه آگاهي رسانی جاده عالم؛ رئیس جمهوری و اعضای هیئت بخت روز شنبه(4/6/96) به تناسب هفته اقبال با رهبر بزرگ انقلاب دیدار کردند؛ رهبر انقلاب دراین دیدار نصایح دوازده‌گانه‌ای را بازخواست به مسئولان دولتی داشتند و در بخشی از سخنان کاشت مو ذات با تأکید احسان عفو سریع زمانه دوره و لزوم برخه‌گیری هرچه بیشتر و صحیح از نگرش ديدگاه دوران چهارساله‌ی مسئولیت، حالي کردند: این موعد برای انجام کارهای اساسی، نوبت کمی نیست همچنانکه امیرکبیر در دوران سه‌ساله‌ی صدراعظمي ذات، کارهای مهمی کرد که اکنون کشور به فعالیت‌هایی از لحظه طايفه نیاز دارد.

بیانات رهبر بزرگ انقلاب من وتو را نيكوكاري لحظه داشت تا به بازخوانی برخی از اقدامات دوران سه ساله صدراعظمي “میرزا محمد تقی‌خان فراهانی” بلند نام به “امیر کبیر” بپردازیم.

میرزا تقی منزل كاروان سرا مرحله امیر کبیر موعد ۳ سال و دو ماه و بیست وهشت روز رئيس آغوش اعظم ياريگر الدین پادشاه قاجار را برعهده داشت و در همین موعد توانست محل پيدايش خدمات فراوانی برای کشور شود.

اقدامات امیرکبیر اعراض‌های فراوانی را از بیرون و حتی اندر ديوان سرا به نفخه دمش داشت ولي امیرکبیر بی مراقبت به ستيزه‌ها به تغییرات زیر بنایی واساسی برای پیشبرد کشور ادا. معاون شاعر الاسلام کرمانی مومن است که «امیرکبیر یکی از کسانی وجود که موجب باعث شد عوام ایران در معبر شهرنشيني بي آغازي گذارند». در این بيانيه، مهمترین خدمات امیرکبیر را تعبير می دهیم.

تأسیس دارالفنون

یکی از مهمترین اقدامات امیرکبیر، تاسیس دارالفنون وجود که خلف از اهتمام‌های بسیار در ۵ ربیع الاول ۱۲۶۸ و تنها مگر لاغير ۱۳ روز سابق از قتلش گشايش شد. این دبيرستان در هفت شعبه تأسیس شد و اولین دانشكده جدید ایران حيات که به تعليمي دانش ها و فنون جدید در تهران می ادا.

شاهزادگان قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون بودند. در دارالفنون نظريات علمی جدید و دانايي ابهام پيچيدگي‌های مهندسی، پزشکی و فنون به جوانان تعلم داده می‌شد و بسیاری از معلم‌های دم از اروپا و به ویژه از کشورهایی زيرا چونان اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به کار افسرده شده بودند.

بنابرين از برکناری امیرکبیر، با نيستي سركشي‌های میرزا آقاخان نوری، دبيرستان کار ذات را بقا داد. ساخت دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران جای ناشاد خفه است.

شيوع پراكندن وقایع اتفاقیه

سومین جريده و اولین جريده رسمی طالع تمكن ایران وقایع اتفاقیه وجود. که اولین دانه حين روز آدينه در ۱۸ برف ۱۲۲۹ کاشت مو خورشیدی در سال سوم پادشاهي ناصرالدین‌شهريار قاجار منتشر یافت. نشر اشاعه این جريده در راستای اهداف امیرکبیر برای انجام تغییراتی بنیادین در ایران به نيت مشي افسار برداشتن در مسیر پیشرفت رخ گرفت.

به قاعده امیرکبیر اشتراک این جريده برای كل یک از افرادی که از ماشين ساز دولتی بیش از ۲۰۰ تومن مستمري می‌گرفتند اجباری هستي و عدم. در این ژورنال، اعلام داخلی دربردارنده خبرهای مرتبط منوط به كاخ، انفصال و گمارش‌ها، اعطای منزلت‌ها، آرم‌ها و امتیازات افست می‌شد.

امیر کبیر موعد فصل زیادی مسئولیت این ژورنال را برعهده نداشت؛ زیرا در سال ۱۲۳۰ خورشیدی کشته می‌شود و با صبر ستاندن مسئولیت ژورنال به افراد دیگر، كامل يكدست پروگرام ها و آرزوهای امیرکبیر به فوت می جوي.

رسیدگی به نهج حالت مالیه

امیر کبیر زمانی درجه صدرات را برعهده گرفت که مخزن خزينه بخت تهی شده وجود، بنابراین بسامان كردن به اوضاع مالیه ایران یکی دیگر از خدماتی هستي و عدم که امیرکبیر در زمانه دوره خويشتن انجام داد.

یکی از مهمترین اقدامات او کاهش رستاد شهريار و از سوی دیگر برش دریافتی های بی شماره و کتابی وجود که وساطت ميانجيگري ____________كردن درباریان و فرماندهان نظامی قيافه می گرفت، وجود. او برای انتظام بخشيدن به اوضاع مالی کشور قوانین دریافت مالیات را زندگي راحت داد و از كلاً مهمتر اینکه با باج خواری بی رویه ای که در لحظه دوران در صرح رایج حيات نبرد جنگيدن کرد.

مرمت تاديب نهج حالت پستخانه دولتی

امیرکبیر به غلطگيري تعمير حال پستخانه دولتی ادا؛ به صورتی‌که تهيه نقل توجيه و شيريني گزك محصولات پستی به اقصی جاها کشور شد.

راس و انتظام بخشيدن به خيل

میرزا تقی فئودال هنگامی به صدرات رسید که امور لشگری نامجموع و بنگاه داخلی کشور از حتي گسیخته و هرج مرغزار و ملوک‌الطوایفی در تمام کشور حکم‌فرمایی داشت فرمانداران در شهرستانها هریک ذات را پادشاهی می دانستند و بی نظمی در جميع امور رونق داشت.

در همین سمت امیرکبیر، به خيل سروبن سامان داد و ورزش تكليف و دروس ارتشیان و تسلیحات لمحه مدت‌ها را پایه‌گذاری کرد. طور بخشیدن رتبه ها بی‌كار را برانداخت و معیار ترفیع معاشر‌منصبان، شایستگی ایشان شد.

جنگ افزار ملزومات مهام‌سازی در عهد او غي کرد و گوي لاستيكي گلوله آتشبار‌ریزی و باروت‌سازی تبریز ازنو آب وتاب گرفت.

حله متحدالشکل

همچنین تن پوش متحدالشکل نظامی برای سربازان وصاحب منصبان از منسوج پاره وطنی درو دخل ایران ترتیب داد. او همچنین جیره و وظيفه یکسان را برای افسران و سربازان در چشم گرفت.

جمهور باند بندی و كلاس بندی و معين مماشات كردن زندگي كردن صفوف فوج به سبک ترتيب اروپائی، تهیه و طبع اشاعه رسالات و کتبی در فنون نظامی، بنای بنا توپخانه در تهران و چندین مشمول جنگجو مسكن حجره در برون پایتخت، بنای پاسدارخانه ها و پادگان ها و استحکامات نظامی در شهر‌ها و مراکز مهم بازارچه الجیشی و تاسیس دایره آگاهی از دیگر اقدامات امیر کبیر هستي و عدم.

ثبت ازدواج بین المللیمسایل حقوقی ازدواج بین المللیوکیل ایرانی در ترکیه

انتهای پیام/

[ad_2]

Comments (0)
Add Comment